Система управління якістю


Якість не перевіряється, а виробляється.
Принцип Lean Production, Toyota

Головні тенденції сучасного економічного розвитку полягають, передусім, у посиленні вимог до Якості та Безпечності продукції у контексті гармонізації інтересів споживачів і виробників, що проявилося у розробці й поширенні міжнародних стандартів якості (зокрема, ISO серій 9000 та 14000, OHSAS 18001, BS IIP, SA 8000, TQM), де відбувся перехід від забезпечення якості продукту до забезпечення якості процесу на кожному з етапів життєвого циклу виготовлення продукту.

Тому Ми усвідомлюємо необхідність розробки, впровадження та постійного вдосконалення системи управління якістю, яка б відповідала як міжнародним стандартам якості, так й кращим світовим практикам менеджменту, що підтвердили свою ефективність в світі.

Ми розуміємо під системою управління якістю (QMS) сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою управлінської підсистеми, що реалізується в межах загального керівництва якістю, підсистеми ресурсозабезпечення, підсистеми забезпечення життєвого циклу продукції, підсистеми вимірювання, аналізу та вдосконалення, які реалізуються в межах оперативного управління якістю; такий підхід до структуризації QMS дав Нам змогу втілити головні положення міжнародних стандартів якості ISO серії 9000, (що базуються на використанні циклу PDCA Демінга) в управлінні розвитком Корпорації.

QMS вперше була впроваджена на Нашому підприємстві у 2002 році і з того часу постійно розвивається.


етапи формування QMS в Корпорації ТСМ Груп 
Етапи формування QMS в Корпорації «ТСМ ГРУП»

Сьогодні високий рівень організації виробництва та менеджменту Корпорації «ТСМ ГРУП» досягається за рахунок ефективного функціонування системи менеджменту якості, яка сертифікована на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та міжнародного стандарту якості ISO 9001:2015. Без цього неможливий перехід до інноваційної моделі розвитку, підвищення конкурентоспроможності Корпорації як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

логотип SGS Ukraine   Сертифікат відповідності системи управління якістю Корпорації «ТСМ ГРУП» вимогам стандарту ISO 9001:2015, виданий компанією FE «SGS UKRAINE», яка є світовим лідером в сфері інспекційних послуг, експертизи, випробувань і сертифікації.

Система управління якістю Корпорації «ТСМ ГРУП» розповсюджується на менеджмент підприємств, що входять до її складу, свідченням чого є наявність відповідних сертифікатів щодо дотримання вимог ISO 9001:2015, виданих компаніями FE «SGS UKRAINE» наступним фірмам: ТОВ «ТІСО-ПРОДАКШИН», ТОВ «ТіСО ТРЕЙД».

Компанія «ТІСО-ПРОДАКШИН», яка входить до складу Корпорації, має сертифікати на систему управління якістю, що зареєстровано в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО:

  • Сертифікат на систему управління якістю ТОВ «ТіСО-ПРОДАКШИН» (стосовно проектування, розроблення, виробництва, продажу, постачання, монтажу і сервісу конструкцій металевих дверей і воріт та їхніх частин), зареєстрований в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО від 12 квітня 2017р. № UA 2.061.10337-17 дійсний до 15 вересня 2018р.

СУЯ Корпорації розповсюджується на менеджмент фірм, що входять до складу Корпорації, та охоплює 17 бізнес-процесів, які розподіляються на

  • головні процеси – процеси, які витікають з визначеної для Корпорації та фірм виробничої діяльності, на виході яких обов’язково повинно бути створення цінностей;
  • допоміжні процеси – процеси, що є супровідними для головних процесів, сприяють їх результативному функціонуванню і які мають характер управління та контролю.

Ефективне функціонування та розвиток СУЯ для підвищення конкурентоспроможності Корпорації забезпечується, насамперед, за рахунок принципу постійної орієнтації на споживача/Замовника - від визначення потреб наших Клієнтів до повного їх задоволення.

Для нас Якість та постійне вдосконалення всіх бізнес-процесів та системи якості в цілому, є основною гарантією Якості наших продуктів та послуг.

Враховуючи специфіку та основні напрями діяльності Корпорації було визначено наступний склад документації з СУЯ:

  1. Політика і цілі у сфері якості;
  2. Настанова з якості;
  3. Методики СУЯ;
  4. Документи, необхідні для результативного планування, функціонування та контролю якості, моніторингу та вимірювання процесів (Інструкції, Програми якості, Протоколи якості), довідкові документи (форми, бланки), зовнішні документи (ДСТУ, ДБН, ГОСТ тощо).

Для виконання Політики і Цілей в сфері якості, враховуючи довгострокові плани розвитку Корпорації, керівництво планує, забезпечує формування й розвиток: кадрових ресурсів, мотиваційного механізму, виробничої та соціальної інфраструктури, безпечних умов праці, тощо.

 

© 2010-2019 TSM group. All rights reserved.